Kontakt
ECO MDP SP.ZO.O. SP.K.
Skomielna Biała 851
Skomielna Biała 32-434
konto: 15105011001000009080577613
email: biuro@ecomdp.pl
tel: kom: 606540703
Pon: 08:00-15:00 Wt: 08:00-15:00
Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00
Pt: 08:00-15:00 Sob: 00:00-00:00
ECO MDP SP.ZO.O SP.K
Skomielna Biała 851
32-434
konto:
email: biuro@ecomdp.pl
tel: 606540703 kom:
Pon: 00:00-00:00 Wt: 00:00-00:00
Śr: 00:00-00:00 Czw: 00:00-00:00
Pt: 00:00-00:00 Sob: 00:00-00:00
Wyszukiwarka
NARZĘDZIA BUDOWLANE
NARZĘDZIA OGRODOWE
USŁUGI
MOTOCYKLE ENDURO
WYNAJEM SAMOCHODÓW
Pokaż wszystkie
Aktualności

REGULAMIN WYNAJMU

1.WYNAJMUJĄCY ODDAJE, A NAJEMCA BIERZE W NAJEM NASTĘPUJĄCY SPRZĘT WYSZCZEGÓLNIONY W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM, NIEWYMAGAJĄCY OBSŁUGI PRZEZ ETATOWEGO PRACOWNIKA WYNAJMUJĄCEGO: ŚRODKI MAŁEJ MECHANIZACJI, SPRZĘT SPAWALNICZY, BUDOWLANY, ITP. PZO STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY NAJMU.

 

2.CZAS TRWANIA NAJMU USTALA SIĘ NA CZAS OKREŚLONY W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM I MOŻEE BYĆ PRZEDŁUŻONY PRZEZ NAJEMCĘ PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY WYNAJMUJĄCEGO.

 

3.PRZEKAZANIE I ZWROT SPRZĘTU NASTĘĘPUJE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO PODPISANEGO PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI OBU STRON.

 

4.OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO, NAJEMCA PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEJĘTY SPRZĘT.

5.ODSTĘPOWANIE SPRZĘTU OSOBOM TRZECIM LUB EKSPLOATOWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI JEST NIEDOPUSZCZALNE I UPRAWNIA WYNAJMUJĄCEGO DO NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY Z WINY NAJEMCY.

 

NAJEMCA BIORĄC SPRZĘT W NAJEM ZOBOWIĄZANY JEST:

 

1.EKSPLOATOWAĆ SPRZĘT ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNYMI/DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO-RUCHOWĄ, INSTRUKCJĄ EKSPLOATACJI, OBOWIĄ„ZUJĄ„CE NORMY I ZARZĄDZENIA W TYM ZAKRESIE/, BHP I ZAPEWNIĆ OBSŁUGĘ O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH

 

2.ZABEZPIECZYĆ SPRZĘT PRZED DEWASTACJĄ, KRADZIEŻĄ I WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI.

UDOSTĘPNIĆ WYNAJMUJĄCEMU SPRZĘT DO DOKONANIA PLANOWANYCH NAPRAW I PRZEGLĄDÓW W USTALONYM TERMINIE.

 

4.UMOŻLIWIĆ WYNAJMUJĄCEMU KONTROLĘ SPRZĘTU W TRAKCIE JEGO EKSPLOATACJI.

 

5.ZWRÓCIĆ SPRZʘT W TAKIM STANIE, W JAKIM ZOSTAŁ PRZEJĘTY/UWZGLĘDNIAJĄ„C NORMALNE ZUŻYCIE W CZASIE PRACY/.

 

6.SPRAWA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ NAJEMCÄĘ POZOSTAJE W JEGO GESTII.

 

7.ZABRANIA SIĘ, POZA WYMIANĄ OSPRZĘTU JAKICHKOLWIEK NAPRAW, ROZBIERANIA, ROZKRĘCANIA SPRZĘTU I ELEKTRONARZĘDZI A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIANY SZCZOTEK, WTYCZEK, ŁĄCZNIKÓW I INNYCH CZĘŚšCI. W/W CZYNNOŚCI POZOSTAJĄ W WYŁĄCZNEJ GESTII WYNAJMUJĄ„CEGO I JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWO OD TYCH ZASAD POCIĄGAĆ BĘDZIE ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE I FINANSOWE.

 

8.WSZYSTKIE KOSZTY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI SPRZʘTU, BRAK DOZORU LUB INNYCH ZAWINIONYCH PRZYCZYN, W TRAKCIE TRWANIA UMOWY, OBCIĄŻAJĄ NAJEMCĘ. NIEZALEŻNIE OD TEGO ZA OKRES POWSTAŁEGO Z W/W PRZYCZYN WYŁĄCZENIA SPRZĘTU Z EKSPLOATACJI NAJEMCA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ NORMALNĄ STAWKE NAJMU.

 

9.WYNAJMUJĄ„CY ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ SPRZĘT TECHNICZNIE SPRAWNY.

 

10.KOSZT ENERGII I PALIW DLA SPRZĘTU OBCIĄŻA NAJEMCĘ I NIE WCHODZI W SKŁAD STAWKI NAJMU.

 

11.POCZĄTEK BIEGU NALEŻNOŚĆI ZA NAJEM SPRZĘTU ROZPOCZYNA SIĘ OD CHWILI POBRANIA SPRZĘTU OD WYNAJMUJĄCEGO I TRWA DO CHWILI ZWROTU WG PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO. /PZO/

 

12.OBCIĄŻENIA ZA WYNAJEM SPRZʘTU NALICZA SIĘ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU NAJMU. PRZY DŁUŻSZYCH OKRESACH NAJMU FAKTURĘ VAT LUB RACHUNEK UPROSZCZONY WYSTAWIA SIĘ NA KONIEC M-CA, PŁATNE GOTÓWKĄ W KASIE WYPOŻYCZALNI W DNIU OTRZYMANIA FAKTURY LUB RACHUNKU /W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTYCH USTALEŃ/. SPOSÓB ZAPŁATY POWINIEN BYĆ WIDOCZNY W PZO. JEDNOCZEŚNIE NAJEMCA BĘDĄCY PŁATNIKIEM PODATKU VAT, UPOWAŻNIA WYNAJMUJĄCEGO DO WYSTAWIENIA FAKTUR VAT BEZ PODPISU ODBIORCY, REZERWACJA ONLINE WIĄŻE SIĘ Z DOKONANIEM OPŁATY NA WSKAZANE KONTO BANKOWE.

 

13.NOMINALNY CZAS PRACY SPRZĘTU USTALA SIĘ NA 8 GODZIN NA DOBĘ.

 

14.CENY NAJMU LICZONE BĘDĄ WG AKTUALNEGO CENNIKA NAJMU SPRZʘTU PODANEGO WCZEŚšNIEJ DO WIADOMOŚšCI NAJEMCY. W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH CENY NAJMU MOGĄ BYĆ NEGOCJOWANE I USTALONE ODRĘBNYM POROZUMIENIEM LUB UMOWĄ. WYNAJMUJĄCEMU NALEŻY SIĘ OD NAJEMCY DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA DOSTARCZENIE NA ŻĄDANIE NAJEMCY DODATKOWEGO OSPRZʘTU /WG CENNIKA/.

 

15.WYNAJMUJĄCY MA PRAWO NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY Z NAJEMCĄ W PRZYPADKU:

 

- NARUSZENIA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, A W SZCZEGÓLNOŚCI PKT. 5,6,7

 

- NIEUREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA WYNAJEM SPRZĘTU W TERMINIE OKREŚšLONYM W PKT. 12

 

16.NAJEMCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU SPRZʘTU W OSTATNIM DNIU UMOWY DO GODZINY 14.00. W PRZYPADKU, JEŻELI NAJEMCA NIE ZWRÓCIŁ SPRZĘTU W TERMINIE ZWROTU OKREŚLONYM W PZO LUB TEŻ W TERMINIE UZGODNIONYM PISEMNIE Z WYNAJMUJĄCYM WÓWCZAS ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY KARY UMOWNEJ W WYSOKOŚšCI TRZYKROTNOŚCI STAWKI CZYNSZU BRUTTO ZA KAŻDY DZIEŃ OPÓŹNIENIA AŻ DO DATY ZWROTU. W PRZYPADKU, JEŻELI OPÓŹNIENIE ZWROTU PRZEKRACZA 5 DNI ROBOCZYCH, NIEZALEŻNIE OD W/W KARY UMOWNEJ, WYNAJMUJĄ„CY MA PRAWO WEDŁUG WŁASNEGO WYBORU ZAMIAST ZWROTU SPRZĘTU ŻĄDAĆ OD NAJEMCY ZAPŁATY ODSZKODOWANIA W WYSOKOŚCI AKTUALNEJ CENY RYNKOWEJ NOWEGO SPRZĘTU ODPOWIADAJĄCEGO PARAMETROM SPRZĘTU NIEZWRÓCONEGO, LUB WARTOŚCI SPRZĘTU OKREŚLONEJ W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM.

 

17.NAJEMCA NIE MOŻE ŻĄDAĆ OBNIŻENIA CZYNSZU NAJMU Z POWODU NIEPEŁNEGO WYKORZYSTANIA SPRZĘTU, NAWET W RAZIE WCZEŚNIEJSZEGO ZWROTU SPRZĘTU, ANI A POWODU ZMIANY WARUNKÓW EKSPLOATACJI W STOSUNKU DO PRZYJĘTYCH W UMOWIE.

 

18.WSZELKIE ZMIANY UMOWY WYMAGAJĄ ZACHOWANIA FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚšCI.

 

19.NA POCZET ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO NAJEMCA WPŁACA KAUCJĘ W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM.

 

20.JEŻELI W ZWIĄZKU Z UMOWĄ ZACHODZI POTRZEBA USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO, Z KTÓREGO MOGĄ WYNIKAĆ SKUTKI PRAWNE, USTALENIE TO POWINNO BYĆ SFORMUŁOWANE NA PIŚMIE, PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI OBU STRON. W PRZYPADKU ODMOWY UDZIAŁU JEDNEJ ZE STRON W USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO, NALEŻY UCZYNIĆ O TYM PISEMNĄ WZMIANKĘ.

 

21.INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY STANOWI INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU NAJMU, Z KTÓRĄ NAJEMCA SIĘ ZAPOZNAŁ I OŚWIADCZA, ŻE JĄ ZROZUMIAŁ. SKUTKI USZKODZEĹŃ I AWARII POWSTAŁE PRZEZ NIEPRZESTRZEGANIE W/W INSTRUKCJI ORAZ ZASAD BHP BĘDĄ OBCIĄŻAŁY NAJEMCĘ.

 

22.W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

 

23.UMOWA NINIEJSZA SPORZĄDZONA ZOSTAŁA W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA NAJEMCY I DLA WYNAJMUJĄCEGO.

 

24.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA WYNAJMUJĄCEGO WOBEC NAJEMCY OGRANICZONA JEST DO WYSOKOŚCI CZYNSZU NAJMU ZA OKRES KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU.

 

25.ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO ZA UTRACONE PRZEZ NAJEMCĘ KORZYŚCI ZOSTAJE WYŁĄCZONA.

                                                                                                   RODO

                                                 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia/realizacji umowy na świadczenie usług przez

MDP INTERNATIONAL HANDEL

 

Oświadczam, że zostałem/ am  poinformowany/a:

1. że administratorem danych osobowych jest MDP INTERNATIONAL HANDEL Chabówka 18 34-700 Rabka- Zdrój

2. że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane w celach realizacji

zleconej usługi / umowy o świadczenie usług

3. o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,

4. o prawie do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,

5. o prawie do wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

6. o prawie do przenoszenia danych - czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy)swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi,

7. o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili,

8. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO

9. o prawie do bycia zapomnianym - czyli możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora (przedsiębiorcę) lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),

10. o prawie do przenoszenia danych - czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy)swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi,

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     ................................................................

                                                                                                                         podpis