Kontakt
ECO MDP SP.ZO.O. SP.K.
Skomielna Bia?a 851
Skomielna Bia?a 32-434
konto: 15105011001000009080577613
email: biuro@ecomdp.pl
tel: kom: 606540703
Pon: 08:00-15:00 Wt: 08:00-15:00
ƚr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00
Pt: 08:00-15:00 Sob: 00:00-00:00
ECO MDP SP.ZO.O SP.K
Skomielna Bia?a 851
32-434
konto:
email: biuro@ecomdp.pl
tel: 606540703 kom:
Pon: 00:00-00:00 Wt: 00:00-00:00
ƚr: 00:00-00:00 Czw: 00:00-00:00
Pt: 00:00-00:00 Sob: 00:00-00:00
Wyszukiwarka
NARZ?DZIA BUDOWLANE
NARZ?DZIA OGRODOWE
US?UGI
MOTOCYKLE ENDURO
PokaĆŒ wszystkie
Aktualnoƛci
Do zakupu  

INSPEKCJA KAMERA TERMOWIZYJN? FLUKE TI 200 sztuk 1

US?UGIINSPEKCJA KAMER? TERMOWIZYJN?

KAMERA TERMOWIZYJNA FLUKE TI200 9HZ

 
 

US?UGI TERMOWIZYJNE

 • sprawdzenie  jako??ci  wykonania  ocieple??  ??cian  budynków, dachów,  stropodachów, osadzenia    stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
 • sprawdzenie szczelno??ci kominów dymowych i spalinowych
 • zbadanie konstrukcji budynku pod kÄ?tem utraty energii w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych,

 

 • inwententaryzacja, kontrola instalacji i systemów grzewczych, lokalizacja awarii ogrzewania pod??ogowego,

 

 • wykrywanie punktów ple??ni i  zawilgocenia  ??cian  oraz  ustalenie  ich  powstania,
 • sprawdzenie  ??Ä?czy  instalacji  elektrycznej  oraz  jej  elementów  pod  kÄ?tem  bezpiecze??stwa  ppo??.  i  prawdopodobie??stwa  awarii.

 

 

Szybsze wykrywanie i zg??aszanie problemów dziÄ?ki opatentowanej technologii Fluke IR-Fusion® z trybem AutoBlend™

 • Szybsza komunikacja z bezprzewodowym transferem danych bezpo??rednio z komputerem PC, Apple® iPhone® lub iPad®
 • Aplikacja Fluke Connect® – Zobacz. Zapisz. Prze??lij dalej. Wszystko do pracy w terenie
 • Prosty interfejs u??ytkownika obs??ugiwany jednÄ? rÄ?kÄ?
 • Wytrzyma??y pojemno??ciowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczo??ci 640 x 480 umo??liwia szybkÄ? obs??ugÄ? menu
 • Mo??liwo??Ä? wykonywania dodatkowych zdjÄ?Ä? cyfrowych w celu pokazania lokalizacji lub dodania informacji o miejscu za pomocÄ? systemu notatek IR-PhotoNotes™
 • Bardziej zaawansowane opcje wy??wietlania, aby zobaczyÄ? szczegó??y dziÄ?ki przesy??aniu obrazu do komputera lub monitora o wysokiej rozdzielczo??ci (USB i HDMI)
 • Funkcja nagrywania g??osu i notatek pozwala zapisaÄ? dodatkowe dane razem z plikiem obrazu
 • Opcjonalne, wymienne obiektywy zapewniajÄ? wiÄ?kszÄ? elastyczno??Ä? w dodatkowych zastosowaniach
 • Doskona??a elastyczno??Ä? w terenie dziÄ?ki ma??ym, wymiennym akumulatorom z wy??wietlaczem LED pokazujÄ?cym poziom na??adowania
 • Przemys??owy aparat cyfrowy 5 MP zapewnia doskona??Ä? jako??Ä? i wysokÄ? rozdzielczo??Ä? obrazu
 • W zestawie oprogramowanie analizujÄ?ce i raportujÄ?ce SmartView® i SmartView Mobile
 • Szczegó??owa specyfikacja
  Temperatura
  Zakres pomiarów temperatury (nie kalibrowana poni??ej –10°C) -20 °C do +650 °C
  (-4 °F do +1202 °F)
  Dok??adno??Ä? pomiarów temperatury ± 2°C lub 2% (wiÄ?ksza z tych warto??ci, przy temperaturze nominalnej 25°C)
  Regulacja emisyjno??ci na wy??wietlaczu Tak (za pomocÄ? liczb i tabeli)
  Kompensacja odbitej temperatury t??a na wy??wietlaczu Tak
  Korekcja transmisji na wy??wietlaczu Tak
  Dane na temat optyki i wy??wietlacza
  CzÄ?stotliwo??Ä? nagrywania obrazów CzÄ?stotliwo??Ä? od??wie??ania 9 Hz lub 60 Hz - zale??nie od modelu
  Typ detektora Niech??odzona matryca mikrobolometryczna (FPA), rozdzielczo??Ä? 200 x 150 pikseli
  Czu??o??Ä? termiczna (NETD) Do 0,075 °C przy temperaturze obiektu 30°C (75 mK)
  Ca??kowita liczba pikseli 30,000
  Zakres widma podczerwieni Od 7,5 μm do 14 μm (fale d??ugie)
  Kamera obrazu widzialnego Do zastosowa?? przemys??owych, 5,0 megapiksele
  Standardowy typ obiektywu podczerwieni
  Pole widzenia 24° x 17°
  Rozdzielczo??Ä? przestrzenna (IFOV) 2,09 mrad
  Minimalna odleg??o??Ä? pomiaru 15 cm 6 cali)
  Opcjonalna teleobiektywowa soczewka podczerwieni Typ
  Pole widzenia 12° x 9°
  Rozdzielczo??Ä? przestrzenna (IFOV) 1,05 mrad
  Minimalna odleg??o??Ä? pomiaru 45 cm 18 cali)
  Opcjonalny szerokokÄ?tny obiektyw podczerwieni
  Pole widzenia 46° x 34°
  Rozdzielczo??Ä? przestrzenna (IFOV) 4,19 mrad
  Minimalna odleg??o??Ä? pomiaru 15 cm 6 cali)
  Mechanizm regulacji ostro??ci
  System autofokusu LaserSharp™ Tak
  Zaawansowana rÄ?czna regulacja ostro??ci Tak
  Wy??wietlanie obrazów
  Palety kolorów
  Standardowe Metaliczny ??uk, niebiesko-czerwona, du??y kontrast, bursztyn, negatyw bursztynu, gorÄ?cy metal, skala szaro??ci, negatyw skali szaro??ci
  Ultra Contrast™ Metaliczny ??uk Ultra, niebiesko-czerwona Ultra, du??y kontrast Ultra, bursztyn Ultra, negatyw bursztynu Ultra, gorÄ?cy metal Ultra, skala szaro??ci Ultra, negatyw skali szaro??ci Ultra
  Poziom i zakres P??ynne automatyczne i rÄ?czne skalowanie poziomu oraz zakresu
  Szybkie automatycznie prze??Ä?czanie miÄ?dzy trybem automatycznym i rÄ?cznym Tak
  Szybkie automatyczne skalowanie w trybie rÄ?cznym Tak
  Minimalny zakres (w trybie rÄ?cznym) 2,0°C
  Minimalny zakres (w trybie automatycznym) 3,0°C
  O technologii IR-Fusion®
  Obraz w obrazie (PIP) Tak
  Pe??noekranowy obraz w podczerwieni Tak
  Tryb AutoBlend™ Tak
  Alarmy kolorów (alarmy temperatury) Wysoka temperatura, niska temperatura i izoterma (wybór u??ytkownika)
  Przechwytywanie obrazów i przechowywanie danych
  Mechanizm nagrywania, przeglÄ?dania i zapisu obrazów Nagrywanie, przeglÄ?danie i zapis obrazów –obs??uga jednÄ? rÄ?kÄ?
  No??nik pamiÄ?ci Karta pamiÄ?ci Micro SD, wbudowana pamiÄ?Ä? flash, zgodno??Ä? z save-to-USB, bezpo??rednie pobieranie za pomocÄ? po??Ä?czenia USB-to-PC
  Formaty plików Nieradiometryczne (.bmp lub .jpeg) lub w pe??ni radiometryczne (.is2)
  Pliki nieradiometryczne (.bmp i .jpg) nie wymagajÄ? oprogramowania do ich analizy.
  Eksportowanie plików programem SmartView® BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF i TIFF
  PrzeglÄ?d pamiÄ?ci Wybór danego obrazu spo??ród ma??ych ikonek zdjÄ?Ä?
  Inne funkcje oszczÄ?dzajÄ?ce czas i zwiÄ?kszajÄ?ce wydajno??Ä?
  Notatki g??osowe Maksymalna d??ugo??Ä? nagrania: 60 sekund do ka??dego obrazu; mo??liwo??Ä? ponownego ods??uchania w kamerze
  IR-PhotoNotes™ Tak
  ?Ä?czno??Ä? Wi-Fi Tak, z PC, iPhone®, iPad® i WiFi do LAN*
  Nagrywanie wideo* Standardowe i radiometryczne
  Przesy??anie strumienia wideo Przez USB do komputera i przez HDMI do monitora zgodnego z HDMI
  Zgodno??Ä? z Fluke Connect® Tak
  Automatyczne rejestrowanie (temperatura i interwa??)* Tak
  Zdalne sterowanie i obs??uga (do zastosowa?? specjalnych i zaawansowanych) Nie
  Parametry ogólne
  Temperatury pracy od -10°C do +50°C
  Temperatury przechowywania od -20°C do 50°C bez akumulatorów
  Wilgotno??Ä? wzglÄ?dna 10% do 95% bez kondensacji
  Solidny ekran dotykowy (pojemno??ciowy) Wy??wietlacz LCD o przekÄ?tnej 8,9 cm (3,5"), poziomy, kolorowy VGA (640 x 480) z pod??wietleniem
  Sterowanie i regulacja Wybór skali temperatur (°C/°F)
  Obs??ugiwane jÄ?zyki
  Ustawianie godziny/daty
  Regulacja emisyjno??ci
  Kompensacja odbitej temperatury t??a
  Korekcja transmisji
  GorÄ?cy punkt, zimny punkt i punkt ??rodkowy na obrazie — do wyboru przez u??ytkownika
  PowiÄ?kszane i pomniejszane okno pomiarowe z temperaturÄ? MIN.-??RED.-MAKS.
  Alarmy kolorów
  Mo??liwo??Ä? regulacji pod??wietlenia preferencje wy??wietlania informacji graficznych
  Preferencje wy??wietlania informacji graficznych
  Oprogramowanie Do??Ä?czone pe??ne oprogramowanie analizujÄ?ce i raportujÄ?ce SmartView® i SmartView Mobile
  Akumulatory Dwa akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamiÄ?ci ze wska??nikiem poziomu na??adowania – 5 diod LED, wszystkie modele
  Czas pracy akumulatora Ponad cztery godziny ciÄ?g??ej pracy – ka??dy akumulator (przy 50% jasno??ci ekranu LCD i przeciÄ?tnym u??ytkowaniu)
  Czas ??adowania akumulatora 2,5 godziny do pe??nego na??adowania
  ?adowanie akumulatorów z sieci ?adowarka sieciowa na 2 akumulatory (110–220 V AC, 50/60 Hz) (w zestawie) lub ??adowanie w kamerze. ?adowarki sieciowe w zestawie. Opcjonalna ??adowarka samochodowa 12 V Wszystkie modele
  Praca na zasilaniu sieciowym Praca kamery z zasilaniem sieciowym - zasilacz w zestawie (110–220 V AC, 50/60 Hz) ?adowarki sieciowe w zestawie.
  OszczÄ?dzanie energii Mo??liwo??Ä? wyboru trybów u??pienia i wy??Ä?czania zasilania
  Normy bezpiecze??stwa UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 3rd Edition (2010)
  Kompatybilno??Ä? elektromagnetyczna EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005
  C Tick IEC/EN 61326-1
  US FCC CFR 47, Part 15 Subpart B Class B
  Wibracje 0,03 g2/Hz (3,8 grms), 2,5 g IEC 68-2-6
  WstrzÄ?sy 25 g, IEC 68-2-29
  Upadek Zaprojektowane, aby wytrzymaÄ? upadek z 2 metrów ze standardowym obiektywem
  Wymiary (Wys x Szer x G??Ä?b) 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 in x 4,8 in x 6,5 in)
  Waga (z akumulatorem) 1,04 kg (2,3 lb)
  Szczelno??Ä? obudowy IP54 (ochrona przed kurzem – nie ca??kowite; odporno??Ä? na strumienie wody z ka??dej strony)
  Gwarancja Dwuletnia (standardowo), mo??liwo??Ä? przed??u??enia gwarancji.
  Zalecany cykl kalibracji Co dwa lata (przy normalnym u??ytkowaniu i normalnym starzeniu siÄ?)
  Obs??ugiwane jÄ?zyki angielski, chi??ski tradycyjny, chi??ski uproszczony, czeski, fi??ski, francuski, hiszpa??ski, holenderski, japo??ski, korea??ski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, wÄ?gierski i w??oski

   

   
Cennik
383.76PLN brutto 312.00PLN netto