Kontakt
ECO MDP SP.ZO.O. SP.K.
Skomielna Bia?a 851
Skomielna Bia?a 32-434
konto: 15105011001000009080577613
email: biuro@ecomdp.pl
tel: kom: 606540703
Pon: 08:00-15:00 Wt: 08:00-15:00
Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00
Pt: 08:00-15:00 Sob: 00:00-00:00
ECO MDP SP.ZO.O SP.K
Skomielna Bia?a 851
32-434
konto:
email: biuro@ecomdp.pl
tel: 606540703 kom:
Pon: 00:00-00:00 Wt: 00:00-00:00
Śr: 00:00-00:00 Czw: 00:00-00:00
Pt: 00:00-00:00 Sob: 00:00-00:00
Wyszukiwarka
NARZ?DZIA BUDOWLANE
NARZ?DZIA OGRODOWE
US?UGI
MOTOCYKLE ENDURO
Poka┼╝ wszystkie
Aktualno┼Ťci

REGULAMIN WYNAJMU

1.WYNAJMUJ?CY ODDAJE, A NAJEMCA BIERZE W NAJEM NAST?PUJ?CY SPRZ?T WYSZCZEGÓLNIONY W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM, NIEWYMAGAJ?CY OBS?UGI PRZEZ ETATOWEGO PRACOWNIKA WYNAJMUJ?CEGO: ?RODKI MA?EJ MECHANIZACJI, SPRZ?T SPAWALNICZY, BUDOWLANY, ITP. PZO STANOWI INTEGRALN? CZ??? UMOWY NAJMU.

 

2.CZAS TRWANIA NAJMU USTALA SI? NA CZAS OKRE?LONY W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM I MO?EE BY? PRZED?U?ONY PRZEZ NAJEMC? PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY WYNAJMUJ?CEGO.

 

3.PRZEKAZANIE I ZWROT SPRZ?TU NAST??PUJE NA PODSTAWIE PROTOKO?U ZDAWCZO-ODBIORCZEGO PODPISANEGO PRZEZ UPOWA?NIONYCH PRZEDSTAWICIELI OBU STRON.

 

4.OD DNIA PODPISANIA PROTOKO?U ZDAWCZO-ODBIORCZEGO, NAJEMCA PONOSI PE?N? ODPOWIEDZIALNO?? ZA PRZEJ?TY SPRZ?T.

5.ODST?POWANIE SPRZ?TU OSOBOM TRZECIM LUB EKSPLOATOWANIE W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI JEST NIEDOPUSZCZALNE I UPRAWNIA WYNAJMUJ?CEGO DO NATYCHMIASTOWEGO ROZWI?ZANIA UMOWY Z WINY NAJEMCY.

 

NAJEMCA BIOR?C SPRZ?T W NAJEM ZOBOWI?ZANY JEST:

 

1.EKSPLOATOWA? SPRZ?T ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNYMI/DOKUMENTACJ? TECHNICZNO-RUCHOW?, INSTRUKCJ? EKSPLOATACJI, OBOWI??ZUJ??CE NORMY I ZARZ?DZENIA W TYM ZAKRESIE/, BHP I ZAPEWNI? OBS?UG? O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH

 

2.ZABEZPIECZY? SPRZ?T PRZED DEWASTACJ?, KRADZIE?? I WP?YWAMI ATMOSFERYCZNYMI.

UDOST?PNI? WYNAJMUJ?CEMU SPRZ?T DO DOKONANIA PLANOWANYCH NAPRAW I PRZEGL?DÓW W USTALONYM TERMINIE.

 

4.UMO?LIWI? WYNAJMUJ?CEMU KONTROL? SPRZ?TU W TRAKCIE JEGO EKSPLOATACJI.

 

5.ZWRÓCI? SPRZ??T W TAKIM STANIE, W JAKIM ZOSTA? PRZEJ?TY/UWZGL?DNIAJ??C NORMALNE ZU?YCIE W CZASIE PRACY/.

 

6.SPRAWA UBEZPIECZENIA SPRZ?TU U?YTKOWANEGO PRZEZ NAJEMCÄ? POZOSTAJE W JEGO GESTII.

 

7.ZABRANIA SI?, POZA WYMIAN? OSPRZ?TU JAKICHKOLWIEK NAPRAW, ROZBIERANIA, ROZKR?CANIA SPRZ?TU I ELEKTRONARZ?DZI A W SZCZEGÓLNO?CI WYMIANY SZCZOTEK, WTYCZEK, ??CZNIKÓW I INNYCH CZ???CI. W/W CZYNNO?CI POZOSTAJ? W WY??CZNEJ GESTII WYNAJMUJ??CEGO I JAKIEKOLWIEK ODST?PSTWO OD TYCH ZASAD POCI?GA? B?DZIE ZA SOB? KONSEKWENCJE PRAWNE I FINANSOWE.

 

8.WSZYSTKIE KOSZTY POWSTA?E WSKUTEK NIEW?A?CIWEJ EKSPLOATACJI SPRZ??TU, BRAK DOZORU LUB INNYCH ZAWINIONYCH PRZYCZYN, W TRAKCIE TRWANIA UMOWY, OBCI??AJ? NAJEMC?. NIEZALE?NIE OD TEGO ZA OKRES POWSTA?EGO Z W/W PRZYCZYN WY??CZENIA SPRZ?TU Z EKSPLOATACJI NAJEMCA MA OBOWI?ZEK P?ACI? NORMALN? STAWKE NAJMU.

 

9.WYNAJMUJ??CY ZOBOWI?ZANY JEST PRZEKAZA? SPRZ?T TECHNICZNIE SPRAWNY.

 

10.KOSZT ENERGII I PALIW DLA SPRZ?TU OBCI??A NAJEMC? I NIE WCHODZI W SK?AD STAWKI NAJMU.

 

11.POCZ?TEK BIEGU NALE?NO??I ZA NAJEM SPRZ?TU ROZPOCZYNA SI? OD CHWILI POBRANIA SPRZ?TU OD WYNAJMUJ?CEGO I TRWA DO CHWILI ZWROTU WG PROTOKO?U ZDAWCZO-ODBIORCZEGO. /PZO/

 

12.OBCI??ENIA ZA WYNAJEM SPRZ??TU NALICZA SI? PO ZAKO?CZENIU OKRESU NAJMU. PRZY D?U?SZYCH OKRESACH NAJMU FAKTUR? VAT LUB RACHUNEK UPROSZCZONY WYSTAWIA SI? NA KONIEC M-CA, P?ATNE GOTÓWK? W KASIE WYPO?YCZALNI W DNIU OTRZYMANIA FAKTURY LUB RACHUNKU /W ZALE?NO?CI OD PRZYJ?TYCH USTALE?/. SPOSÓB ZAP?ATY POWINIEN BY? WIDOCZNY W PZO. JEDNOCZE?NIE NAJEMCA B?D?CY P?ATNIKIEM PODATKU VAT, UPOWA?NIA WYNAJMUJ?CEGO DO WYSTAWIENIA FAKTUR VAT BEZ PODPISU ODBIORCY, REZERWACJA ONLINE WI??E SI? Z DOKONANIEM OP?ATY NA WSKAZANE KONTO BANKOWE.

 

13.NOMINALNY CZAS PRACY SPRZ?TU USTALA SI? NA 8 GODZIN NA DOB?.

 

14.CENY NAJMU LICZONE B?D? WG AKTUALNEGO CENNIKA NAJMU SPRZ??TU PODANEGO WCZE??NIEJ DO WIADOMO??CI NAJEMCY. W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH CENY NAJMU MOG? BY? NEGOCJOWANE I USTALONE ODR?BNYM POROZUMIENIEM LUB UMOW?. WYNAJMUJ?CEMU NALE?Y SI? OD NAJEMCY DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA DOSTARCZENIE NA ??DANIE NAJEMCY DODATKOWEGO OSPRZ??TU /WG CENNIKA/.

 

15.WYNAJMUJ?CY MA PRAWO NATYCHMIASTOWEGO ROZWI?ZANIA UMOWY Z NAJEMC? W PRZYPADKU:

 

- NARUSZENIA ISTOTNYCH POSTANOWIE? UMOWY, A W SZCZEGÓLNO?CI PKT. 5,6,7

 

- NIEUREGULOWANIA NALE?NO?CI ZA WYNAJEM SPRZ?TU W TERMINIE OKRE??LONYM W PKT. 12

 

16.NAJEMCA JEST ZOBOWI?ZANY DO ZWROTU SPRZ??TU W OSTATNIM DNIU UMOWY DO GODZINY 14.00. W PRZYPADKU, JE?ELI NAJEMCA NIE ZWRÓCI? SPRZ?TU W TERMINIE ZWROTU OKRE?LONYM W PZO LUB TE? W TERMINIE UZGODNIONYM PISEMNIE Z WYNAJMUJ?CYM WÓWCZAS ZOBOWI?ZANY JEST DO ZAP?ATY KARY UMOWNEJ W WYSOKO??CI TRZYKROTNO?CI STAWKI CZYNSZU BRUTTO ZA KA?DY DZIE? OPÓ?NIENIA A? DO DATY ZWROTU. W PRZYPADKU, JE?ELI OPÓ?NIENIE ZWROTU PRZEKRACZA 5 DNI ROBOCZYCH, NIEZALE?NIE OD W/W KARY UMOWNEJ, WYNAJMUJ??CY MA PRAWO WED?UG W?ASNEGO WYBORU ZAMIAST ZWROTU SPRZ?TU ??DA? OD NAJEMCY ZAP?ATY ODSZKODOWANIA W WYSOKO?CI AKTUALNEJ CENY RYNKOWEJ NOWEGO SPRZ?TU ODPOWIADAJ?CEGO PARAMETROM SPRZ?TU NIEZWRÓCONEGO, LUB WARTO?CI SPRZ?TU OKRE?LONEJ W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM.

 

17.NAJEMCA NIE MO?E ??DA? OBNI?ENIA CZYNSZU NAJMU Z POWODU NIEPE?NEGO WYKORZYSTANIA SPRZ?TU, NAWET W RAZIE WCZE?NIEJSZEGO ZWROTU SPRZ?TU, ANI A POWODU ZMIANY WARUNKÓW EKSPLOATACJI W STOSUNKU DO PRZYJ?TYCH W UMOWIE.

 

18.WSZELKIE ZMIANY UMOWY WYMAGAJ? ZACHOWANIA FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWA?NO??CI.

 

19.NA POCZET ROSZCZE? WYNAJMUJ?CEGO NAJEMCA WP?ACA KAUCJ? W WYSOKO?CI OKRE?LONEJ W PROTOKOLE ZDAWCZO-ODBIORCZYM.

 

20.JE?ELI W ZWI?ZKU Z UMOW? ZACHODZI POTRZEBA USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO, Z KTÓREGO MOG? WYNIKA? SKUTKI PRAWNE, USTALENIE TO POWINNO BY? SFORMU?OWANE NA PI?MIE, PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI OBU STRON. W PRZYPADKU ODMOWY UDZIA?U JEDNEJ ZE STRON W USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO, NALE?Y UCZYNI? O TYM PISEMN? WZMIANK?.

 

21.INTEGRALN? CZ??CI? NINIEJSZEJ UMOWY STANOWI INSTRUKCJA OBS?UGI I EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU NAJMU, Z KTÓR? NAJEMCA SI? ZAPOZNA? I O?WIADCZA, ?E J? ZROZUMIA?. SKUTKI USZKODZE?? I AWARII POWSTA?E PRZEZ NIEPRZESTRZEGANIE W/W INSTRUKCJI ORAZ ZASAD BHP B?D? OBCI??A?Y NAJEMC?.

 

22.W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZ? UMOW? MAJ? ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

 

23.UMOWA NINIEJSZA SPORZ?DZONA ZOSTA?A W DWÓCH JEDNOBRZMI?CYCH EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA NAJEMCY I DLA WYNAJMUJ?CEGO.

 

24.ODPOWIEDZIALNO?? ODSZKODOWAWCZA WYNAJMUJ?CEGO WOBEC NAJEMCY OGRANICZONA JEST DO WYSOKO?CI CZYNSZU NAJMU ZA OKRES KORZYSTANIA ZE SPRZ?TU.

 

25.ODPOWIEDZIALNO?? WYNAJMUJ?CEGO ZA UTRACONE PRZEZ NAJEMC? KORZY?CI ZOSTAJE WY??CZONA.

                                                                                                   RODO

                                                 O?WIADCZENIE O WYRA?ENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami prawa, dotycz?cymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre?lane popularnie jako „RODO”).

Ja ni?ej podpisany/a wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia/realizacji umowy na ?wiadczenie us?ug przez

MDP INTERNATIONAL HANDEL

 

O?wiadczam, ?e zosta?em/ am  poinformowany/a:

1. ?e administratorem danych osobowych jest MDP INTERNATIONAL HANDEL Chabówka 18 34-700 Rabka- Zdrój

2. ?e podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, ?e dane b?d? przetwarzane w celach realizacji

zleconej us?ugi / umowy o ?wiadczenie us?ug

3. o prawie przegl?dania, zmiany oraz usuni?cia danych osobowych,

4. o prawie do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,

5. o prawie do wyra?enia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

6. o prawie do przenoszenia danych - czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsi?biorcy)swoich danych osobowych lub przes?ania tych danych innemu administratorowi,

7. o prawie do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ka?dej chwili,

8. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO

9. o prawie do bycia zapomnianym - czyli mo?liwo?? ??dania przez osob?, której dane dotycz?, usuni?cia jej danych osobowych przez administratora (przedsi?biorc?) lub ??danie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udost?pniono te dane (wyj?tkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),

10. o prawie do przenoszenia danych - czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsi?biorcy)swoich danych osobowych lub przes?ania tych danych innemu administratorowi,

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     ................................................................

                                                                                                                         podpis